Article này mang tính chất đặt gạch.

Sau này sẽ phát triển một component cho phép sinh viên đăng ký thi lại.