Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

TT Số hiệu Ngày tháng Tên văn bản Ghi chú
1 Chỉ thị số 11/CT-TTg 16/04/2021 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021  
2 Công văn số 805/TTCP-V.III 20/05/2021 Công văn của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021  
3

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT

(Dạng text)

04/05/2021 Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021  
4

Hướng dẫn số 1318/BGDĐT-QLCL

(Dạng text)

05/04/2021 Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021  
5 Công văn số 552/QLCL-QLT 05/05/2021 Công văn của Cục QLCL về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021  
6 Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT 13/10/2016 Thông tư của Bộ GD&ĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi  
7

Hướng dẫn số 1952/BGDDT-TTr

(Dạng text)

13/05/2021 Hướng dẫn của Thanh tra Bộ GD&ĐT về công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 In cho từng người
8 Quyết định số 2692/QĐ-BGDĐT 26/07/2018 Quyết định ban hành quy định về công tác kiểm tra của Bộ GD&ĐT  
9 Công văn 1986/BGDĐT-CNTT 17/05/2021 Danh sách máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi In cho từng người
10 Công văn số 2369/ANCTNB&QLCL 18/05/2021 Công văn của Bộ CA về phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi  
11 Sổ tay nghiệp vụ   Sổ tay nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi Tốt nghiệp THPT năm 2021  
12 Slide tập huấn      
13 Bộ câu hỏi      
14 Đáp án bộ câu hỏi    

15 Bộ checklist   Bộ checklist (Học viện KTMM soạn) cho cán bộ kiểm tra coi thi 2021 In cho từng tổ kiểm tra
16 Bộ biểu mẫu   Bộ các biểu mẫu sử dụng trong quá trình kiểm tra In cho mỗi tổ kiểm tra 10 bản