Phòng KT&ĐBCLĐT thông báo tới các khoa, trung tâm và học viên, sinh viên trình tự áp dụng chế độ khuyến khích cho học viên, sinh viên có thành tích cao trong nghiên cứu khoa học (năm 2022-2023).

Khuyến khích HVSV có thành tích trong NCKH năm học 2022 - 2023