I. Giới thiệu:

Nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 38/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ngày 02/12/2004 về việc Kiểm định chất lượng trong các trường đại học, Học viện Kỹ thuật mật mã đã thành lập phòng Thanh tra và Khảo thí, Kiểm định chất lượng đào tạo theo Quyết định số 554/QĐ-BCY ngày 21/8/2008 trên cơ sở bộ phận khảo thí được tách ra từ Phòng Đào tạo. Đến năm 2016, Phòng được đổi tên thành phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng theo quyết định số 1320/QĐ-HVM ngày 02/8/2016. Theo quyết định 563/QĐ-BCY ngày 02/12/2022 của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, cơ cấu tổ chức Phòng có 07 cán bộ (02 TS, 04 ThS, 01 CN) chuyên trách về công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo.

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo có chức năng đề xuất giúp Giám đốc Học viện về công tác khảo thí, công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác khảo thí

- Đề xuất giúp Giám đốc trong việc tổ chức thi, hình thức thi, đánh giá kết quả; xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng câu hỏi và đề thi;

- Nghiên cứu, soạn thảo và trình Giám đốc ký duyệt các văn bản quy định về công tác khảo thí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tổ chức các kỳ thi, tập hợp, lựa chọn đề thi, tổ chức in sao đề thi theo chế độ bảo mật, chủ trì, phối hợp các đơn vị triển khai coi thi, giám sát thi, bảo mật bài thi, tổ chức chấm thi;

- Giải quyết tồn đọng, vướng mắc, phúc khảo bài thi (nếu có).

2.2. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đào tạo theo qui định chung, tổ chức đánh giá trong và đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất triển khai các giải pháp để đảm bảo chất lượng đào tạo;

- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên;

- Tổ chức các hoạt động nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo, bổ sung hoàn thiện đầu ra của các ngành đào tạo.

III. Cơ cấu tổ chức

cb phòng ktđbclđt1

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

 Nguyễn Tuấn Anh

 Trưởng phòng

2

 Nguyễn Duy Phương

 Phó Trưởng phòng

3

 Vũ Đức Tân

 Trợ lý khảo thí

4

 Trịnh Đình Hợp

 Trợ lý khảo thí

5

 Nguyễn Thị Mai Chinh

  Trợ lý khảo thí

6 Đỗ Như Quỳnh

Trợ lý ĐBCLĐT

7  Triệu Thị Yến

Trợ lý ĐBCLĐT

IV. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: tầng 6, tòa nhà T14, Học viện Kỹ thuật mật mã, 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.