Để giúp học viên, sinh viên có định hướng tốt hơn và đạt kết quả cao trong học tập, Học viện công bố ma trận đề thi và một đề thi mẫu đối với mỗi môn học có ngân hàng câu hỏi thi. Lưu ý rằng mỗi môn học có thể có nhiều đối tượng người học khác nhau; có thể có nhiều ma trận khác nhau dành cho các đối tượng khác nhau; có thể chỉ có 1 ma trận chung cho mọi đối tượng người học; và trong mọi trường hợp, chỉ có 1 đề thi mẫu được cung cấp.
TT Môn học Ma trận Đề thi mẫu
1 Quản trị an toàn hệ thống Ma trận Đề mẫu
2 An toàn mạng máy tính Ma trận Đề mẫu
3 Cơ sở an toàn thông tin Ma trận Đề mẫu
4 Đánh giá & kiểm định AT hệ TTT Ma trận Đề mẫu
5 Giao thức an toàn mạng Ma trận Đề mẫu
6 Mã độc Ma trận Đề mẫu
7 Nhập môn mật mã học Ma trận Đề mẫu
8 An toàn cơ sở dữ liệu Ma trận Đề mẫu
9 Thực hành vật lý đại cương 1&2 Ma trận Đề mẫu 1; Đề mẫu 2
10 Tiếng Anh chuyên ngành (ĐTVT) Ma trận Đề mẫu
11 Tiếng Anh 1 Ma trận Đề mẫu (đọc-viết)
12 Tiếng Anh 2 Ma trận Đề mẫu (đọc-viết)
13 Tiếng Anh 3 Ma trận Đề mẫu (đọc)
14 Toán cao cấp A1 (Giải tích 1) Ma trận Đề mẫu
15 Toán cao cấp A3 (Đại số tuyến tính) Ma trận Đề mẫu
16 Vật lý đại cương A1 Ma trận Đề mẫu
17 Vật lý đại cương A2 Ma trận Đề mẫu
18 Toán cao cấp A2 (Giải tích 2) Ma trận Đề mẫu
19 Toán chuyên đề Ma trận Đề mẫu
20 Toán xác suất thống kê Ma trận Đề mẫu
21 Lập trình căn bản Ma trận Đề mẫu
22 Lập trình hợp ngữ Ma trận Đề mẫu
23 Lập trình hướng đối tượng Ma trận Đề mẫu
24 Lập trình mạng Ma trận Đề mẫu
25 Linux và phần mềm nguồn mở Ma trận Đề mẫu
26 Quản trị mạng máy tính Ma trận Đề mẫu
27 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ Ma trận Đề mẫu
28 Công nghệ mạng máy tính (Mạng máy tính) Ma trận Đề mẫu
29 Công nghệ phần mềm (CNTT) Ma trận Đề mẫu
30 Kiến trúc máy tính Ma trận Đề mẫu
31 Nguyên lý hệ điều hành Ma trận Đề mẫu
32 Phát triển ứng dụng web Ma trận Đề mẫu
33 Tin học đại cương Ma trận Đề mẫu
34 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Ma trận Đề mẫu
35 Otomat và ngôn ngữ hình thức Ma trận Đề mẫu
36 Cơ sở lý thuyết truyền tin Ma trận Đề mẫu
37 Điện tử số Ma trận Đề mẫu
38 Điện tử tương tự Ma trận Đề mẫu
39 Kỹ thuật điện Ma trận Đề mẫu
40 Kỹ thuật đo lường điện tử Ma trận Đề mẫu
41 Kỹ thuật truyền số liệu Ma trận Đề mẫu
42 Linh kiện điện tử (Cấu kiện điện tử) Ma trận Đề mẫu
43 Thực hành điện - điện tử Ma trận Đề mẫu
44 Xử lý tín hiệu số Ma trận Đề mẫu
45 Điện tử tương tự và điện tử số Ma trận Đề mẫu
46 Hệ thống viễn thông Ma trận Đề mẫu
47 Kỹ thuật vi xử lý Ma trận Đề mẫu
48 Kỹ năng mềm Ma trận Đề mẫu
49 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Ma trận Đề mẫu
50 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Ma trận Đề mẫu
51 Triết học Mác - Lênin Ma trận Đề mẫu
52 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ma trận Đề mẫu
53 Pháp luật Việt Nam đại cương Ma trận Đề mẫu
54 Tâm lý học đại cương Ma trận Đề mẫu