Kết quả chấm phúc khảo bài thi và giải quyết khiếu nại về điểm thi

Sinh viên phân biệt 2 trường hợp "phúc khảo" và "khiếu nại" như sau:

    • Phúc khảo: Sinh viên cảm thấy điểm thi chưa thỏa đáng thì đề nghị chấm phúc khảo. Sinh viên không cần chỉ ra lý do phúc khảo nhưng phải đóng phí phúc khảo.
    • Khiếu nại: Sinh viên biết rõ là có sai sót hoặc sai phạm về điểm thì làm đơn khiếu nại. Trong đơn cần trình bày một cách rõ ràng, cụ thể sai sót hoặc sai phạm, nếu không đơn sẽ bị từ chối. Sinh viên không phải đóng phí khiếu nại. Hành vi lợi dụng việc khiếu nại để vu cáo cá nhân, tổ chức sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Năm họcHọc kỳ 1Học kỳ 2
Đợt 1Đợt 2Thi lần 2Đợt 1Đợt 2Thi lần 2
2021-2022            
2022-2023 download thick 24 download thick 24 download thick 24  download thick 24 download thick 24  download thick 24   download thick 24