Quy định của Học viện Kỹ thuật mật mã về công tác khảo thí

Số hiệu Tên văn bản, Trích yếu Ghi chú
1141/QĐ-HVM Quy định về Công tác khảo thí
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1141/QĐ-HVM ngày 10/10/2022 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã)
Tải về
(Hợp nhất và thay thế các quyết định trước đây về công tác khảo thí) 
1194/QĐ-HVM Quy chế đào tạo trình độ đại học của Học viện Kỹ thuật mật mã
(Ban hành kèm theo Quyết định 1194/QĐ-HVM ngày 25/11/2021 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã)
Xem, Tải về
602/QĐ-HVM Quy định tạm thời về thi KTHP trực tuyến
(Ban hành kèm theo Quyết định 602/QĐ-HVM ngày 12/07/2021 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã)
Xem, Tải về
(Được thay thế bởi Quyết định 1141/QĐ-HVM)
1441/QĐ-HVM Quy định về công tác khảo thí
(Ban hành kèm theo Quyết định 1441/QĐ-HVM ngày 30/12/2020 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã)
Xem, Tải về
(Được thay thế bởi Quyết định 1141/QĐ-HVM)
1444/QĐ-HVM Quy định về thanh tra các kỳ thi
(Ban hành kèm theo Quyết định 1444/QĐ-HVM ngày 30/12/2020 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã)
Xem, Tải về
 672/QĐ-HVM Chế độ ưu tiên đối với học viên, sinh viên đại học trong thi tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp
(Ban hành kèm theo Quyết định 672/QĐ-HVM ngày 27/07/2020 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã)
Xem, Tải về
(Được thay thế bởi Quyết định 1141/QĐ-HVM)
 622/QĐ-HVM Quy định tạm thời về thi kết thúc học phần bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính
(Ban hành kèm theo Quyết định 622/QĐ-HVM ngày 15/07/2020 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã ban hành)
Xem, Tải về
(Được thay thế bởi Quyết định 1141/QĐ-HVM)