Quy định về giáo dục đại học

Số hiệuTên văn bản, Trích yếuGhi chú
43/2019/QH14 Luật Giáo dục 2019  
42/VBHN-VPQH Luật Giáo dục đại học 2018 (Hợp nhất)  
1982/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam Đầu ra ngoại ngữ là 3/6
131/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030  
1117/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học  
01/2024/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học Thay thế Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT
02/2022/TT-BGDĐT Thông tư quy định Điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ  
26/2021/TT-BGDĐT Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học  
17/2021/TT-BGDĐT Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 23/06/2021 ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học Thay thế quy định tại Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT
08/2021/TT-BGDĐT Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học  
23/2021/TT-BGDĐT Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ  
07/2015/TT-BGDĐT Thông tư quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.  
24 /2015/TT-BGDĐT Thông tư quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học  

Quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về ĐBCL

Số hiệuTên văn bản, Trích yếuGhi chú
14/2022/TT-BGDĐT Thông tư quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm  
04/2016/TT-BGDÐT Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học  
12/2017/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học  
1668/QLCL-KĐCLGD Công văn ngày 31/12/2019 v/v thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD  
768/QLCL-KĐCLGD Công văn ngày 20/4/2018 v/v hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học  
766/QLCL-KĐCLGD Công văn ngày 20/4/2018 v/v hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học  
1669/QLCL-KĐCLGD Công văn ngày 31/12/2019 v/v sử dụng Tài liệu đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học Thay cho CV 769/QLCL-KĐCLGD
1075/KTKĐCLGD-KĐĐH Công văn ngày 28/06/2016 v/v Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo  
1074/KTKĐCLGD-KĐĐH Công văn ngày 28/06/2016 về Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH  

Quy định của Học viện Kỹ thuật mật mã

Số hiệuTên văn bản, Trích yếuGhi chú
542/QĐ-HVM Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục
tại Học viện Kỹ thuật mật mã

 
 1235/QĐ-HVM Quy định Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên ban hành kèm theo Quyết định 1235/QĐ-HVM ngày 20/11/2020 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã  
73/HD-HVM Hướng dẫn Hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại Học viện Kỹ thuật mật mã