Văn bản của Bộ GD&ĐT về kiểm tra thi Tốt nghiệp THPT 2023

  1. Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.
  2. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
    (hợp nhất các thông tư: 15/2020/TT-BGDĐT, 05/2021/TT-BGDĐT và 06/2023/TT-BGDĐT)
  3. Công văn 1515/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
  4. Công văn 2158/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
  5. Quyết định 1489/QĐ-BGDĐT năm 2023 quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  6. Sổ tay nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 [download]
  7. Checklist cho tổ kiểm tra tại điểm thi [PDF, DOCX]