Các video hướng dẫn, mô phỏng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi

Phần 1. Căn cứ pháp lý và quy trình thanh tra, kiểm tra thi

Phần 2. Mô phỏng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi

Phần 3. Mô phỏng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra công tác coi thi

Phần 4. Mô phỏng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra công tác chấm thi

Nhận diện thiết bị công nghệ cao vi phạm quy chế thi