Kết quả xét áp dụng khuyến khích, khen thưởng đối với các học viên, sinh viên đạt thành tích trong nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023

QĐ khen thưởng hvsv có thành tích trong NCKH năm học 2022 - 2023