Dạng thức đề thi và cách tính điểm: theo định dạng TOEIC mới (2018)
Thời gian làm bài thi: 120 phút (45 phút Nghe và 75 phút Đọc)
Hình thức thi: trắc nghiệm trên máy
Điểm đạt: 450

Cụ thể như sau

1. Khung thời gian tổng thể

TT

Môn thi

Thời hạn hoàn thành

1

Xây dựng đề thi

16/11/2023

2

Coi thi

18-19/11/2023

3

Công bố điểm thi

21/11/2023

4

Giải quyết khiếu nại

24/11/2023

2. Thời gian, địa điểm thi:

Thời gian: dự kiến trong khoảng 2 ngày, 18-19/11/2023

Địa điểm: P101 – TA3.

 Nội dung chi tiết: