Về việc áp dụng chế độ khuyến khích đối với học viên sinh viên có thành tích trong cuộc thi Olympic cấp Quốc gia, cấp Học viện và Hội thi Kỹ thuật Nghiệp vụ mật mã dành cho học viên chuyên ngành KTMM năm 2023

 

Căn cứ Quyết định số 1582/QĐ-HVM ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc ban hành Quy định về công tác khảo thí;

Căn cứ công văn số 01 và số 02/KCB ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Khoa Cơ bản và công văn số 05/TTTH ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Trung tâm thực hành về việc triển khai cơ chế khuyến khích cho hvsv trong thi kết thúc học phần.

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-HVM ngày 18 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc Khen thưởng Hội thi Kỹ thuật Nghiệp vụ mật mã dành cho học viên chuyên ngành KTMM năm 2023.